OpenRice 主頁
  
pennylee1984
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 7
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 36
粉絲 粉絲 0
pennylee1984  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 36 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家
OpenRiceMY Editor
OpenRiceMY Editor
0篇食評
等級1
74
0
104556
jeremy.ang.927
jeremy.ang.927
0篇食評
等級1
1
0
17
simon.how
simon.how
0篇食評
等級1
8
0
7
see.peng.7
see.peng.7
0篇食評
等級1
0
0
2
jocelyn.l.theng
jocelyn.l.theng
0篇食評
等級1
7
0
5
joeane
joeane
0篇食評
等級1
0
0
2
tananiki
tananiki
0篇食評
等級1
0
0
41
thasoe.mok
thasoe.mok
0篇食評
等級1
0
0
2
HweeTheng
HweeTheng
0篇食評
等級1
0
0
76
Tomktc
Tomktc
0篇食評
等級1
0
0
3
serena.chun.5
serena.chun.5
0篇食評
等級1
7
0
15
tan.eelynn.9
tan.eelynn.9
0篇食評
等級1
8
0
10
cheong.erin
cheong.erin
0篇食評
等級1
0
0
10
joeyilow.gityen
joeyilow.gityen
0篇食評
等級1
2
0
59
uvytan
uvytan
0篇食評
等級1
3
0
32
共關注 36 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家