OpenRice 主頁
  
chocolatemuimui
食記會員 7次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 13
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 2
人氣指數 人氣指數 319
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 77
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 77
粉絲 粉絲 1998
chocolatemuimui  等級2
關注 關注  留言 留言給此食家 
留言給此食家
如要加入留言, 請先登入